Kaubamärgid

E-poe kasutustingimused

Derhamn OÜ e-poe tingimused

01.03.2019

1. ÜLDIST

1.1. Käesolevad Derhamn OÜ e-poe (edaspidi: Dirhami) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Dirhamist ostmisel internetiaadressilt  www.dirhami.eu. Toodete  importija, valmistaja ja müüja on Derhamn OÜ (edaspidi: müüja), aadress Lääne-Nigula vald, Dirhami küla, Dirhami sadam, registrikood 12134852, tel 56825902, e-posti aadress kalapood@dirhami.eu . Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Dirhami toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.dirhami.eu. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Kasutades Dirhami veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

1.5. Klient nõustub Dirhami tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.6. Dirhami veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.7. Dirhami klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post kalapood@dirhami.eu , tel 56825902. 

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab Dirhamis esitada kas kliendina sisse logides, anonüümse kliendina või ärikliendina.

2.2. Klient valib Dirhamist välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse. 

2.2.1. Alkoholi ja tubakatooteid (sh tubakatootega seonduvaid tooteid) müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. Kliendi vanust kontrollitakse alkoholi ja tubakatoodete üleandmisel.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4). 

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-maili või telefoni teel.

2.8. Kui klient on tellimuse vormistamisel andnud nõusoleku toote asendamiseks ja müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, siis asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode).

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus vastavalt punktile 7.6.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe vastavalt punktile 7.6. Kui asendustoode on kallim võrreldes tellitud tootest, ei pea klient juurde maksma.

2.11. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja jaheautosid.

2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.13. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

 

3. TOOTE HIND JA MAKSMINE

3.1. Toodete hinnad Dirhamis on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Dirhamis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses Dirhamis näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool Dirhami turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.4. Juhul, kui klient valib tellitud toodete müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise toodetele järele), lisandub müügihinnale toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt tingimuste punktile 4.

3.5. Kaalutoodete puhul (kalatooted jmt) võib toodete lõplik hind tellimuses muutuda. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab müüja hinna vahe vastavalt punktile 7.6. Kui kaalutoote hind kujuneb vastavalt tegelikule kaalule suuremaks kui kliendi poolt tasutud, ei ole klient kohustatud vastavas osas juurdemakset teostama.

 

4. TOODETE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellitud tooteid võib kätte saada Dirhami kalatööstuse väljastuspunktist (edaspidi: Dirhami väljastuspunkt) või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile  kulleriga

 

4.2. Toodete kättesaamine Dirhami väljastuspunktist.

4.2.1. Väljastuspunkits toimub toodete väljastamine kõigil tööpäevadel (v.a riiklikud pühad) 09.00-16.00. Dirhami väljastuspunktist väljastamise korral ei lisandu  toodete hinnale lisatasu. 

4.2.2. Tooted on Dirhami väljastuspunktis kättesaadavad  tellimuses määratud ajavahemikul. 

4.2.3. Tooted saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tooted väljastamata.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud. 

4.2.5. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub toodete väljastamine ajavahemikus 10.00-18.00 ja tooted antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

4.2.6. Müüja hoiab tellitud tooteid kuni tööpäeva lõpuni (s.o kuni 17.00). Kui klient tuleb toodetele järele hiljem kui tellimuses määratud ajavahemikul, peab ta arvestama võimaliku ooteajaga tellimuse kättesaamisel. Kui klient ei tule  järgneva päeva jooksul tellitud toodetele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks.

 

4.3. Toodete kättesaamine kulleriga

4.3.1. Toodete kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel ajaaken ning määrata aadress.

4.3.2. Kulleriga toodete kättesaamisel lisandub kohaletoimetamise tasu 4,80 € (sisaldab käibemaksu). 

4.3.3. Juhul, kui tellimuse maksumus kokku, ilma kohaletoimetamise tasuta, on vähemalt 39,99 € (sisaldab käibemaksu), ei lisandu maksumusele kohaletoimetamise tasu.

4.3.4. Tooted toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajal. Toodete üleandmise täpsem aeg lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel. 

4.3.5. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendi poolse asjaolu tõttu toodete kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa vastavalt punktile 7.6. 

4.3.6. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub toodete üleandmine ajavahemikus 10.00-22.00. Väljaspool nimetatud ajavahemikku  on kulleril õigus jätta tooted üle andmata. Alkoholi, alkoholivaba õlle, siidri ja veini või tubakatoodete üleandmisel on kulleril õigus nõuda isikut tõendavat dokumenti. Dokumendi mitteesitamisel on kulleril õigus jätta eelpool nimetatud tooted üle andmata.

4.3.7. Toodete kättesaamisel on kliendil õigus loobuda toodetest, sealjuures kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Raha tagastatakse kliendile vastavalt punktile 7.6.

4.3.8. Juhul, kui tooted jäävad õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 7.6.

 

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek 

4.4.1. Toodete kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb müüjale. 

4.4.2. Kui toodete kättesaamisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Toodete kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

 

5. KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Dirhamisse sisse loginud klientide isikuandmeid töödeldakse lisaks käesolevatele tingimustele ka vastavalt:

5.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Dirhamile esitatud tellimuse täitmine;

5.3.2. Dirhami kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.3.3. kliendi päringutele vastamine;

5.3.4. õigustatud huvi;

5.3.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.3.6. müügistatistika koostamine;

5.3.7. Dirhami teenuste haldamine ja arendamine.

5.4. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.5. Dirhamist külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks

5.6. Dirhamist külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 4 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

5.7. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

5.8.Müüjal on õigus Dirhamis registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.  

5.9. Juhul, kui klient leiab, et Dirhami teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. Dirhami kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient Dirhamit kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. Dirhamis kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada Derhamni kasutamist;

6.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Dirhamis;

6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Dirhami plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Dirhami piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe www.dirhami.eu kasutust.

 

7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest täites selleks arve-saatelehel toodete tagastamise osa või taganemise avalduse.

7.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad tooted tuleb üle anda Dirhami väljastuspunktis. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis. 

7.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

7.4.1. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse põhjustel ;

7.4.2. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;

7.4.5. tooted, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

7.5. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

7.7. Juhul, kui klient on lepingust taganenud ja tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktis 7.4 toodut), tagastab müüja kliendile tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 7 kalendripäeva jooksul toodete tagasivõtmisest müüja poolt.  

 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust. 

8.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toodete kliendile üleandmisest. Tarbijast kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

8.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile kalapood@dirhami.ee või Derhamn OÜ Lääne-Nigula vald, Dirhami küla 91214 või Dirhami väljastuspunktis kohapeal. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada müüja vormi ) ning lisada ostu tõendav dokument.

8.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.